Všeobecné obchodné podmienky (Ďalej len “VOP”) – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
1. Vymedzenie pojmov
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.
Podnikateľom sa rozumie:
• osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne týmito obchodnými podmienkami neupravené, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kúpna zmluva – predstavuje vzájomný záväzok dvoch zmluvných strán.
2. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Gasparik, s.r.o., so sídlom v Makove 332, IČO: 36418358, DIČ: 2021813211, IČ DPH: SK2021813211, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14924/L, (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy dodávke a preberaní tovaru či služby, platení kúpnej ceny a prípadnej reklamácii dodávky.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len “objednávka”).
Automaticky vykonávaná Rekapitulácia objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o zaevidovaní jeho objednávky do systému.
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom oznámení o prijatí objednávky kupujúcemu. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a množstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene a spôsobe doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo a pod.), prípadne iné údaje.
4. Informácie o tovare a službách, dostupnosť tovaru
Predávajúci zverejňuje informácie vo svojom e-shope vychádzajúc z podkladov, technických údajov, obrazovej dokumentácie a iných informácií poskytnutých výrobcom, distribútorom alebo vlastnými obchodnými či technickými útvarmi predávajúceho.
Špecifikácie výrobkov sa môžu zmeniť bez upozornenia. Obrázky tovarov majú len informatívny charakter.
V prípade uverejnenia nesprávnej alebo mylnej informácie o vlastnostiach tovaru či služby, spôsobe alebo účelu použitia, dodacej lehote alebo cene alebo akejkoľvek inej informácie nezodpovedá predávajúci za prípadne spôsobené škody. Predávajúci má právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto informácie meniť, doplňovať alebo inak upravovať.
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
Predávajúci zobrazuje v e-shope nezáväznú informáciu o dostupnosti tovaru (skladom, dostupné do 3 dní, …). Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje jeho okamžitú dostupnosť na odbernom mieste. V určitých prípadoch môžu nastať aj dlhodobejšie výpadky v dodateľnosti niektorých tovarov alebo služieb, prípadne ich dodávka už nie je možná vôbec.
Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
5. Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný:
• dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
• zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
• odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).
6. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný:
kupujúci je povinný prevziať zásielku osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti. Ak bude potrebné doručenie zásielky opakovať z dôvodu na strane kupujúceho, hradí náklady s tým spojené kupujúci.
• zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
• nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
• potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
7. Dodacie a platobné podmienky
Tovar bude kupujúcemu dodávaný verejným prepravcom alebo vozidlom predávajúceho. V prípade, že bude dohodnutý odber tovaru vlastným vozidlom kupujúceho, oznámi predávajúci pripravenosť tovaru k expedícií min. 1 deň dopredu.
Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
Zásielka sa považuje za dodanú odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku a jej obal bezprostredne pri doručení podľa priloženého prepravného listu – počet balíkov, neporušenosť obalu, poškodenie krabice. Ak je zásielka alebo jej obal mechanicky poškodený, je povinný kupujúci túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav zásielky.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie poškodenej alebo neúplnej zásielky. Ak takúto zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@gasparik.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
V prípade, ak predávajúci, alebo prepravca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať odovzdávací protokol o doručení.
Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške na základe vyúčtovania skutočných nákladov na dopravu a skladné.
Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom, alebo poštovou poukážkou na účet kupujúceho určený kupujúcim.
Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a vyúčtovať skutočné náklady na nezrealizovanú kúpnu zmluvu. Pod nezrealizovaná kúpnu zmluvu sa rozumejú hlavne náklady na dopravu a skladné.
8. Kúpna cena
Predajné ceny na stránkach sú jednotkové, uvedené v eurách vrátane DPH. Ceny sú uvedené bez poplatkov za dopravu.
Náklady na dopravu sú zaúčtované na konci objednávky k cene vybratých výrobkov. Ceny za dopravu sú uvedené vrátane DPH.
Ceny v e-shope sú konečné a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, nie je na ne možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, na zmluvnej pokute. Zmluvná pokuta predstavuje hodnotu zaplatenej zálohy maximálne však do výšky 50 % z hodnoty kúpnej zmluvy.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny uverejnené v e-shope ako zrušiť alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu.
Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku, a to aj potvrdenú, ak bola v e-shope z akéhokoľvek dôvodu zobrazená nesprávna cena (technická chyba, chybné vloženie údajov, programátorská chyba a pod.).
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
9. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
10. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.gasparik.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení.
Zákazník ma povinnosť prečítať návod a splniť podmienky udávane výrobcom na obsluhu tovaru.
Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu Gasparik, s.r.o.023 56 Makov 332 a vyplní a odošle reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie (umiestnený na internetových stránkach www.eshop.gasparik.sk v sekcii „Reklamačný poriadok) alebo písomne na vyššie uvedenú adresu. Podobu formulára určí predávajúci a umiestni ho na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
1. vyplnenie a odoslanie formulára (umiestneného na internetových stránkach www.gasparik.sk) na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
1. vyplnenie a odoslanie formulára (umiestneného na internetových stránkach www.gasparik.sk) na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na spoločnosť Gasparik, s.r.o. na číslo 041/4364235, prípadne na e-mail obchod@gasparik.sk.
Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda na poštovej adrese Gasparik, s.r.o., 023 56 Makov 332 alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
Na adrese Gasparik, s.r.o., 023 56 Makov 332 je na prijímanie reklamácií predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
• nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu
• neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
• uplynutím záručnej doby tovaru,
• mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
• používaním tovaru v nesprávnych alebo extrémnych podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
• neodbornou inštaláciou tovaru alebo nesprávnym používaním tovaru,
• neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nevhodným spôsobom čistenia (pre čistenie výrobku sa môžu používať iba vhodné čistiace prostriedky),
• poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
• poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
• poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
• neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
• zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
• odovzdaním opraveného tovaru,
• výmenou tovaru,
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 10 týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
2. predávajúci chybný tovar vymení.
Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.
Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.
Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 10 týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
11. Osobné údaje a ich ochrana
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí úschovu dokumentácie týkajúcu sa osobných údajov kupujúceho v zmysle Registratúrneho plánu schváleného Ministerstvom vnútra SR Štátny archív zo dňa 11.7.2007. Ak nedôjde k realizácii obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim môže kupujúci kedykoľvek odvolať Súhlas so spracovaním osobných údajov a to písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
• identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
• identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
• účel spracúvania osobných údajov,
• zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
• doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov.
12. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”) a to do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.
Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, e-mailom na adresu obchod@gasparik.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:
• nepoužívaný
• nepoškodený
• kompletný (vrátane spotrebného materiálu, príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
• spolu s dokladom o kúpe
• podľa možnosti v pôvodnom obale
Kupujúci zasiela zásielku späť na vlastné náklady a nebezpečenstvo kuriérskou službou, poštou alebo ju osobne prinesie do predajne, kde predmet kúpnej zmluvy prevzal alebo na ústredie predávajúceho na adresu uvedenú v týchto VOP. Odporúčame zásielku poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nie je chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
13. Záverečné ustanovenie
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.