obdobie 2013 -2014

Projekt „Propagácia drevených stavieb z Makova na medzinárodných veľtrhoch“

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Doba realizácie: 06/2013 – 04/2014

Miesto realizácie projektu: Gasparik, s.r.o., 023 56 Makov 332

Názov a sídlo prijímateľa: Gasparik, s.r.o., 023 56 Makov 332

Cieľom projektu bolo zviditeľniť spoločnosť Gasparik, s. r. o. a jej produkty medzi odbornou i laickou verejnosťou a zvýšiť tým jej konkurencieschopnosť na trhu EÚ.

V dňoch 6 . – 9. Februára 2014 sa spoločnosť sa zúčastnila na 9. Medzinárodnom veľtrhu drevených stavieb, konštrukcií a materiálov pre nízkoenergetické a pasívne domy DŘEVOSTAVBY 2014, ktorý sa uskutočnil v Prahe. Veľtrh bol jedinečný svojím rozsahom a zameraním, popularizáciou drevostavby ako stavebného systému budúcnosti. Veľtrh poskytol ucelené informácie o využití dreva a materiálov na báze dreva v stavebníctve a spracovanie týchto plne obnoviteľných prírodných zdrojov.

Druhým medzinárodným veľtrhom, na ktorom sa spoločnosť Gasparik, s.r.o. zúčastnila bol 35. Ročník veľtrhu CONECO 2014 v dňoch 26. – 29. Marca 2014 v Bratislave. Jednu z hlavných sekcií veľtrhu v tomto roku predstavovali drevostavby. Spoločnosť Gasparik, s.r.o. preto predstavila návštevníkom počas 4 dní technológiu výstavby zrubov z vysušeného lepeného profilovaného hranolu. Záujem o náš stánok bol veľký, zodpovedali sme množstvo otázok, ktoré budeme ďalej riešiť na dohodnutých obchodných rokovaniach.

Účasť spoločnosti Gasparik, s.r.o. na oboch podujatiach spropagovala spoločnosť a jej produkty najmä v okolitých krajinách i na Slovensku. Predstavitelia spoločnosti získali množstvo kontaktov a nadviazali medzinárodnú spoluprácu, ktorá do budúcnosti rozšíri portfólio jej zákazníkov, čo prispeje k ekonomickému rozvoju a konkurencieschopnosti spoločnosti Gasparik, s.r.o.

Celkové náklady projektu propagácie drevených stavieb z Makova boli plánované vo výške 24 690,99 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR), prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja. Poskytnutý nenávratný finančný príspevok je vo výške 12 259,09 EUR, čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Riadiacim orgánom pre OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–zakladne-dokumenty–6349/128034s

www.economy.gov.sk

www.siea.gov.sk

Investícia do Vašej budúcnosti